گزارش کامل همایش هیئت های مذهبی شهرستان مهریز در سال ۱۳۹۲